Zion Thomas

 Zion Thomas, a lifetime Rainier Beach resident. (Photo: Zion Thomas) 

 Zion Thomas, a lifetime Rainier Beach resident. (Photo: Zion Thomas)